Wisuda ke-83 Lulusan Program Sarjana 195 KB | 08-09-2001
000027-LL.10.01-2001

Unit : ITS
Penerbit : ITS PRESS

Buku Wisuda ke-83 Lulusan Program Sarjana tanggal 8-9 September 2001